Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

Arbetsgivaravgiften beräknas på och läggs på bruttolönen vid löneutbetalning och inbetalas av arbetsgivaren (dvs av Bolaget NQAC / jobbamera.se) till staten och redovisas den månaden som lön utbetalas.

Om du hade drivit en enskild firma skulle arbetsgivaravgiften ha kallats egenavgift. Arbetsgivaravgiften tillfaller staten för att täcka upp allmänna utgifter/kostnader samt din folkpension. Vid arbetsgivaravgift på 31,42 % är fördelningen följande:

Ålderspensionsavgift 10,21 %,
Efterlevandepensionsavg 1,17%,
Sjukförsäkringsavgift 4,35%,
Föräldraförsäkringsavg 2,60%,
Arbetsskadeavgift 0,30%,
Arbetsmarknadsavgift 2,91%,
Allmän löneavgift 9,88%,
Totalt: 31,42%

Undantag 2016
För anställda födda 1937 eller tidigare betalar du särskild löneskatt på 6,15 %.
För anställda födda 1938-1949 utgår ålderspensionsavgift och särskild löneskatt, det vill säga 16,36 %.

Slopad särskild löneskatt

Riksdagen har nu beslutat att slopa den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år. Detta i enlighet med den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas (se 18:337).

För de som är födda 1937 och tidigare blir det därmed inga avgifter alls. För de som fyllt 65 år vid årets början blir arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 10,21%. Detsamma gäller egenavgifterna för aktiva näringsidkare som vid årets början är 61 år och har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019 samt på inkomster i näringsverksamhet som tas emot efter samma datum.

För näringsidkare ska inkomsten proportioneras jämnt över året, om inte näringsidkaren på annat sätt kan visa hur stor del av inkomsterna som är hänförliga till tiden efter 30 juni.

För anställda födda 1991 eller senare betalar du lägre arbetsgivaravgifter för tiden januari – maj 2016, det vill säga 25,46 %.

Fr.o.m. 1 juni 2016 betalar du full arbetsgivaravgift för personer  som är födda 1991 eller senare, det vill säga 31,42 %.

Arbetsgivaravgiften är olika beroende på när du är född.

För personer födda 1951-1990 är arbetsgivaravgiften 31,42 %, för äldre födda 1938-1950 16,36% och för anställda födda 1937 eller tidigare 6,15%.

Den lägre arbetsgivaravgiften för för ungdomar födda 1991 eller senare är borttagen sedan juni 2016.

När du väljer att ta ut lön läggs arbetsgivaravgiften för dig (utifrån ovanstående) på bruttolönen. (Uppgifter från 2017)

Inkomstår 2019

För inkomståret 2019 finns två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 490 700 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 689 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent. Observera att du betalar kommunal inkomstskatt på hela din inkomst.

Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga, den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort. För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten respektive den förhöjda statliga inkomstskatten tas ut finns det fyra brytpunkter. Två för de som inte har fyllt 65 år vid årets ingång och två för de som är 65 år vid årets ingång.

Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 504 400 kr (den nedre brytpunkten) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut. Den övre brytpunkten då den förhöjda statliga inkomstskatten tas ut är 703 000 kr.

Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 547 500 kr innan den statliga inkomstskatten tas ut (nedre brytpunkten). Den övre brytpunkten då den förhöjda statliga inkomstskatten tas ut är 733 300 kr. Att den som har fyllt 65 år vid årets ingång har högre brytpunkter beror på att grundavdraget är högre.

Nej det är den inte, semestersättning beskattas på samma sätt som ”vanlig” lön vad gäller såväl arbetsgivaravgift som inkomstskatt.

När kunden betalar via bankgiro tar det 1–2 bankdagar innan betalningen syns hos oss beroende på vilken tid på dygnet betalningen genomförs.

Rutinen vid inbetalningar är följande:

Bankgiroinbetalningar registreras på vårt bankkonto av Bankgirocentralen vardagar mellan kl. 14.00–16.30. Samma dag eller senast morgonen därefter hämtas dessa upp av oss och registreras på ditt konto.

Den 31 januari varje år lämnas kontrolluppgifterna till Skatteverket och då får du även kontrollbeskedet skickat till dig. Idag är individuell lön rapportering per anställd så företag lämnar kontroll uppgifter varje månad till Skatteverket.

Den 1 januari 2015 beslutade riksdagen om nya regler för ROT/RUT arbete. De innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare för att Skatteverket skall utbetala sin del.

De nya reglerna gäller köpare som betalar efter den 31 mars 2015.

För att få utbetalning av Skatteverket måste du utöver de uppgifter du lämnar idag också lämna uppgifter om:

 • antalet timmar du lagt ner på arbetet
 • vilken typ av arbete som utförts
 • vilken eventuell ersättning du debiterat för material
 • vilken eventuell ersättning du debiterat för annat än själva rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader.

Den 1 januari 2016 beslutade riksdagen om ytterligare nya regler för ROT/RUT arbete.

ROT-avdrag

 • Köparen kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kronor, oavsett köparens ålder.
 • För att utnyttja maximal skattereduktion för ROT-arbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kronor

RUT-avdrag

 • Köpare som inte har fyllt 65 år kan få max 25 000 kronor i RUT-avdrag.
 • Köpare som har fyllt 65 år kan få som mest 50 000 kronor i RUT-avdrag.
 • RUT-avdrag för städning godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
 • RUT-avdrag godkänns inte länge för matlagning.

Eftersom Skatteverket skall göra avräkningen mot kundens skattekonto direkt behövs personnumret.

Vid ROT-arbeten måste även fastighetsbeteckningen uppges så Skatteverket kan kontrollera att kunden är registrerad som fastighetsägare.

Som hushållsnära tjänster räknas:

STÄD OCH RENGÖRINGSARBETE
som städning, diskning, fönsterputs, ommöblering som krävs för att rengöringsarbete skall kunna utföras, flyttstädning, byte av glödlampor, säkringar och liknande. Man får inte avdrag för sådant som görs vid enstaka tillfällen och som kräver specialkunskap, exempelvis sotning, avloppsrensning, rengöring av fläktsystem samt tak- och fasadtvätt. Till flyttstädning räknas inte flytt av möbler.

VÅRD AV KLÄDER OCH HEMTEXTILIER SOM UTFÖRS I BOSTADEN
Dit räknas klädtvätt, strykning, enklare lagning av kläder och hemtextilier samt putsning av skor. Även tvätt som utförs i gemensam tvättstuga i anslutning till bostaden. Med vård av hemtextilier avses uppsättning och nedtagning av gardiner som tvättas i bostaden samt mattvård i eller i anslutning till bostaden.

SNÖSKOTTNING I NÄRA ANSLUTNING TILL BOSTADEN
Till snöskottning räknas även skottning av tak och altan samt skottning av gårdsplan och uppfart på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas med servitut eller liknande. Även snöröjning med traktor etc och arbetskostnad för sandning och saltning.

HÄCK- OCH GRÄSKLIPPNING
Exempel på tjänster som ger rätt till avdrag: gräsklippning, ogräsrensning, krattning, vedkapning, trädbeskärning, trädfällning, återställning av mark, klippning av rosor och uskar samt häckklippning. Man får inte skattereduktion för planteringsarbeten, trädgårdsdesign eller anläggningsarbeten; inte heller för transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn.

FLYTTJÄNSTER
Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

 • Flytt av bohag mellan bostäder.
 • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
 • Packning och uppackning.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
 • Arbetstiden för transporten.

BARNPASSNING
Med barn avses den som är under 18 år. Till barnpassning räknas barnpassning i eller i nära anslutning till bostaden, lämning och hämtning av barn till och från förskola, skola, fritidsaktivitet. Som ett led i barnpassningen får barnvakten hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete. Läxläsningen får dock endast utgöra en ringa del, det vill säga 10 procent, av barnpassningen vid varje enskilt tillfälle. En barnvakt kan även laga mat till barnen om det kan anses vara en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och en uppgift som vanligtvis utförs av hushållet själva.

ANNAN OMSORG OCH TILLSYN
Hit räknas arbete av personlig art och som inte kräver specialistutbildning såsom hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Även hjälp att betala räkningar, inhandling av mat, högläsning, ledsagning vid dagliga promenader och vid enklare ärenden, till exempel besök på bank eller i affär samt besök på vårdcentral.

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV:
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel, kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll, ugn, mikrovågsugn, köksfläkt och spiskåpa.
Även de som bor i hyresrätt har rätt till rutavdrag, också på maskiner som hyreshusägaren äger så länge hyresgästen själv har betalat reparationen. Reparation och underhåll av köksapparater omfattas inte.
Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag, inte kostnader för material, resor med mera. Installation och service av vitvaror omfattas inte. notera att arbetet ska utföras i bostaden. Dit räknas också garage, förråd eller tvättstuga. Det innebär att arbeten som sker i det reparerande företagets lokaler inte ger rätt till rutavdrag.

IT TJÄNSTER
De nya reglerna från 1 augusti 2016 innebär att vissa IT-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.
Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

 • data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Skattereduktionen gäller inte för

Massage, fotvård, hårklippning, skönhetsbehandling eller liknande även om tjänsten utförs i bostaden. Inte heller tjänster som utförs av någon som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården. Inte heller IT-support eller reparation av hushållsmaskiner. Passning av husdjur ger inte rätt till skattereduktion. Tjänster som utförs av kommunen ger inte rätt till skattereduktion.

Vad som gäller rörande Rut tjänsterna förändras kontinuerligt, så för mer utförlig och uppdaterad information så hänvisar vi till Skattemyndigheten


Vad gäller vid avdrag för arbetskläder?

För att du ska kunna göra avdrag för arbetskläder behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Kläder räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

Det måste framgå på kassakvittot att det är just arbetskläder eller skyddskläder.

Skyddskläder är till för att förebygga skador, ohälsa, skydda mot frätande ämnen, värme, kyla och så vidare.

Uniformer används i vissa yrkesgrupper som till exempel flygvärdinnor, restaurang, inom sjukvården, ordningsvakter, militären och polisen.

Om det inte framgår av kassakvittot så måste affären skriva ett kvitto där företagets uppgifter (firmanamn och organisationsnummer) samt firmastämpel finns för att kvittot skall vara giltigt.

Skatteverket är mycket restriktiva med vilka yrkesgrupper som kan ta upp arbets-eller skyddskläder.

Swish är ett etablerat och säkert sätt att ta betalt idag och du kan som egenanställd via Bolaget NQAC / jobbamera.se ta betalt med swish.

Betalning med Swish kan bara göras i SEK

Kontakta oss så hjälper vi dig att registrera ett swishnummer för företag. När du sedan tar betalt med swish så kommer pengarna in på Bolaget NQAC / jobbamera.se konto i ditt namn och vi skapar en sk. kontantfaktura.

Det fungerar på samma sätt som om du hade skickat en faktura, men pengarna kommer in på en gång och du kan se detta i din app på telefonen.

BolagsKraft tar inte ut några extra avgifter för swish, men banken tar ut 1,50 sek för varje transaktion.

Allt annat ingår i vår grundavgift.

För att vi skall kunna skriva ett arbetsgivarintyg så måste du som egenanställd skriva en korrekt tidsredovisning på varje faktura.

Vi tar ut dessa uppgifter och utfärdar ett arbetsgivarintyg och skickar det till dig så att du kan skicka det vidare till din A-kassa.

Traktamente betyder att du som egenanställd kan få skattefri ersättning för ökade levnadsomkostnader när du har bott på annan ort i tjänsten.

Kravet för att erhålla denna ersättning är att övernattningen sker minst 50 km ifrån den egenanställdas tjänsteställe eller bostad.

Denna ersättning kallas traktamente, ersättningen för traktamente är inom Sverige, 220 kr/hel dag.

Beloppet för traktamente i utlandet varierar beroende av vilket land den egenanställda befinner sig i, du kan läsa om utlandstraktamente på Skattverkets hemsida

För traktamente gäller samma regler som för alla kostnadsersättningar, för att kunna betala ut ersättning så måste det finnas medel på den egenanställdes konto.

Bolaget NQAC / jobbamera.se har rätt att neka ersättning i de fall underlag bedöms vara bristfälligt utformade och inte uppfyller skatteverkets regler.

Som egenanställd har du rätt att plocka ut reseersättning d.v.s. en skattefri ersättning för tjänsteresor, detta är en ersättning på 18,50 kr per mil.

Definitionen av en tjänsteresa är "en resa som har samband med affärsverksamheten", följaktligen inte resan till och från tjänstestället.

Bolagskraft förbehåller sig rätten att avgöra var ditt tjänsteställe är beläget, med stöd av Skatteverkets regler och riktlinjer.

Momsfriheten gäller enbart artisten själv eller artistens bolag.

Produktionsbolag som säljer hela föreställningar omfattas inte av skattefriheten utan ska ta ut moms med 25 procent.

Detta gäller även Bolaget NQAC / jobbamera.se som i detta fallet räknas som ett faktureringsbolag.

Om du har avtalat med dem som arbetar för dig att timlönen ska inkludera semesterersättning så innebär det att semesterersättningen ingår vid varje löneutbetalning. Om inte så skall semesterersättningen utbetalas när semestern tas ut, alternativt i samband med slutlön.

Du kan ha flera konton hos oss.

Du gör då en nyregistrering för det nya kontot. Dock kan du inte använda samma mejladress som användarnamn på dina olika konton utan du behöver ha ett annat användarnamn/mejladress på det nya kontot.

Alla omkostnader du har för att kunna arbeta med din verksamhet skickar eller scannar du in kvitton på för avdrag mot intäkter.

Alla underlag som skickas in till Bolaget NQAC / jobbamera.se för kostnadsersättningar och utlägg skall vara godkända enligt Skatteverkets regler. Kvittot eller fakturan måste det tydligt framgå vart varan är inköpt och innehålla det säljande företagets namn samt organisationsnummer.

På kvittot skall det även framgå vilken typ av vara eller tjänst som är inköpt. Momsen måste vara angiven både i procent och som belopp.

Den egenanställda ansvarar helt för finansieringen av sin verksamhet samt försäljning, marknadsföring samt andra kostnader för att den egenanställdas verksamhet ska fungera. Det betyder att den egenanställda endast kan få ersättning för köpta inventarier när pengar finns att tillgå på den egenanställdas konto i Bolaget NQAC / jobbamera.se. Bolaget NQAC / jobbamera.se tar inte på sig betalningsansvaret för den egenanställdas utgifter utan dessa måste finansieras av den egenanställda.

Alla kvitton eller fakturor som kommer in till Bolaget NQAC / jobbamera.se kontor via e-mail, via Bolaget NQAC / jobbamera.se eller via post ska uppfylla följande krav:

 1. I de fall kvitton- eller fakturor överstiger 4000 kr inkl. moms skall Bolaget NQAC / jobbamera.se stå som c/o enligt
  Skatteverkets regler.
  Ex. Den egenanställdas namn c/o Bolaget NQAC / jobbamera.se
  Den egenanställdas adress
  Den egenanställdas postnummer och ort
 2. Det får endast vara material och tjänster som kan härröras till den egenanställdas verksamhet. Det skiljer sig därför vad man får köpa från egenanställd till egenanställd.
 3. Den egenanställda får endast införskaffa inventarier som understiger 20 000 kr exkl. moms.
  Bolaget NQAC / jobbamera.se har rätt att neka kostnadsersättning i de fall underlag bedöms vara bristfälligt utformade.
 4. Var medveten om att Bolaget NQAC / jobbamera.se alltid gör en bedömning i varje enskilt fall gällande kostnadsersättningar och utlägg. Alla  kostnadsersättningar och utlägg måste vara rimliga i förhållande till intäkterna.
  För att kunna ta ut kostnadsersättningar och utlägg måste den egenanställde också ta ut en rimlig lön.

Så snart vi godkänt din faktura och den bokförts i vårt system skickas den till din kund.

Antingen med e-post eller vanlig post, beroende på vad du valt. Du får då ett meddelande på din Timeline (det du ser först när du loggar in) att detta är gjort.

Om kunden inte betalat skickas en betalningspåminnelse till kunden. Den skickas ut efter en påminnelse ifrån dig. Om den fortfarande inte betalats efter detta kommer du att bli kontaktad av Bolaget NQAC / jobbamera.se för att höra om du vill ta ärendet vidare till inkasso. Men vi behöver säkerställa att vissa krav är uppfyllda innan vi kan skicka en faktura på inkasso, exempelvis behöver vi en skriftlig bekräftelse från kunden där denne bekräftar ditt uppdrag.

Vi har ingen uppsägningstid eller annat som låser dig till oss, givet att du inte har en garantilön genom oss. Då förväntas du arbeta kontraktet / uppdraget ut. I annat fall fakturerar du genom oss så ofta eller sällan du vill.

Det går bra. Detta kan till exempel vara en bra lösning för er som startar eget företag och vill fokusera på att få hemsida och annat på plats innan för mycket tid går åt till administration och annat som tar tid. Kontakta oss så berättar vi mer!

Bolaget NQAC / jobbamera.se fakturaverktyg har en unik funktion som gör att du lätt via fakturaverktyget på ”Registrera faktura” du skriver i vilken valuta du önskar fakturera i. Fakturor till utlandet räknas som export och beläggs inte med moms. Fakturorna är förberedda för att kunder belägna utomlands lätt skall kunna betala Bolaget NQAC / jobbamera.se. Angående betalning lämnar vi bl a följande information;


För våra internationella kunder så gäller följande bankuppgifter:


Bank: Swedbank

Account number: 8422-8,3 273 775-1

IBAN: SE7880000842280032737751

BIC: SWEDSESS


Bolaget NQAC / jobbamera.se fakturerar idag till länder över hela världen och har byggt upp en unik kompetens kring utlandsfakturering och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

Nej, Bolaget NQAC / jobbamera.se har inga beloppsbegränsningar, vare sig uppåt eller nedåt.

Ja det kan du, men i vissa länder måste man ha ett arbestvisum. Där måste du själv kolla upp vad som gäller just för dig.

Observera att det gäller särskilda regler för att fakturera från ulandet och att ett så kallat A1-intyg kan behövas.

Ett intyg utfärdat av Försäkringskassan som intygar att du är socialförsäkrad i Sverige under arbete utomlands. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Det finns i dagsläget ingen tydlig gräns för när A1-intyg krävs. Försäkringskassan rekommendation är dock att A1-ansökan bör skickas in vid längre och/eller upprepade tjänsteresor.

Vid en enstaka kort tjänsteresa är A1-ansökan i normalfallet inte nödvändig. Vad som avses med kort i detta sammanhang är dock inte definierat. För arbete i vissa länder kan A1 intyg vara nödvändigt även vid kortare tjänsteresor.

Om du är osäker vad som gäller i ditt aktuella fall rekommenderar vid dig att kontakta Försäkringskassan direkt på telefon 0771-524 524.

Observera att A1 ansökan ska vara inskickad till Försäkringskassan innan du avreser. För information om att arbeta utomlands vänligen se Försäkringskassans hemsida.

För resor utanför Norden rekommenderar vi att du tecknar vår tjänstereseförsäkring.