Allmänna villkor

Allmänna villkor

Följande avtal gäller mellan Bolaget NQAC AB, org.nr 559069-9921, som hädanefter benämns som Bolaget NQAC / Jobba mera.se/com / Bolaget och den egenanställda, timanställda eller projektanställda.

Bolaget NQAC AB är arbetsgivare och den egenanställda, timanställdaeller projektanställda är anställd. Med detta menat att den egenanställda, timanställda eller projektanställda anlitar.

Bolaget NQAC´s tjänster men driver sin egen verksamhet, marknadsför sig själv och skaffar själv sina arbeten, under Bolaget NQAC kontroll. Men i vissa fall så driver man sin verksamhet ihop/under Bolaget NQAC. Det är endast Bolaget NQAC ledning som får vara firmatecknare och inga andra har befogenhet att agera i Bolaget NQAC i några ekonomiska åtaganden.

Egenanställning

Egenanställning innebär att du som privatperson anställer dig själv och på så sätt erhåller dig rätten att arbeta under Bolaget NQAC namn och organisationsnummer. Den egenanställda bär ansvaret att utföra arbete till kundens belåtenhet.

Så här går det till:

  1. 1. Vi på Bolaget NQAC följer Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.Det betyder bl.a att vi måste ha ditt samtycke för att kunna insamla, registrera, bearbeta och använda dessa uppgifter på ett korrekt sätt..
  2. 2. Den egenanställda, timanställda eller projektanställda finner ett arbete att utföra och informerar sin kund om att det är Bolaget NQAC / jobbamera.se/com som är den juridiska motparten i avtalsförhållandet.
  3. 3. Vid arbetes slutförande eller när fakturan ska utställas fyller den egenanställda i ett fakturaunderlag på den egenanställdas enskilda sida på jobbamera.se I det fall ingenting annat anges, eller är avtalat med kunden, gäller 30 dagars förfallodatum.
  4. 4. Bolaget NQAC sänder sedan fakturan till kunden senast dagen efter registrering (gäller vardagar). Om en faktura förfaller är det den egenanställdas ansvar att kontakta Bolaget NQAC AB / jobbamera.se/com för att få en påminnelsefaktura skickad.
  5. 5. När den egenställdas kund har betalat registreras det på den egenanställda, timanställda eller projektananställda på den anställdas konto på jobbamera.se någon gång efter klockan 14.00 samma dag som inbetalning sker eller senast morgonen därefter (gäller vardagar).
  6. 6. När den egenanställda, timanställda, projektanställda vill ha sin lön utbetald, kan denna betalas ut tidigast dagen efter inbetalningen inkommit till Bolaget NQAC / jobbamera.se/com. Den egenanställda, egenanställda, timanställda eller projektanställdasida ska meddela Bolaget NQAC / jobbamera.se via kommunikationen innan klockan 12.00 för att få utbetalt lön samma dag. I det fall den egenanställda i fråga istället vill att Bolaget NQAC ska betala ut lön efter varje inbetalning, meddelar den egenanställda, timanställda eller projektanställdasida detta till Bolaget NQAC.

Anställningsform

Den egenanställda blir visstidsanställd, enligt lagen om anställningsskydd, Lag (1982:80) om anställningsskydd, vilket betyder att den egenanställda är anställd från och med att ett projekt påbörjas till att det avslutas. Anställningen gäller egenanställda, timanställda eller projektanställda vid behov.

Anställningsavtal skrivs på begäran av den egenanställda.

Arbete

Den egenanställde ska utföra det överenskomna arbetet på ett fackmannamässigt och korrekt sätt. Det är också den egenanställda, timanställda eller projektanställdasida skyldighet att ha koll på lagar och regler så att alla arbeten blir gjorda enligt dessa. Då den egenanställda, timanställda eller projektanställda står under Bolaget NQAC´s kontroll / jobbamera.se/com kan den egenanställda, timanställda eller projektanställda alltid vända sig till Bolaget NQAC / jobbamera.se/com och fråga om råd. Den egenanställda, timanställda, projektanställda ska se till att den har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. Det ligger i den egenanställdas ansvar att ha det.

Arbetsplats

Arbetsplatsen avtalas mellan den egenanställda, timanställda eller projektanställda och kunden.

Arbetstider

Under den egenanställda, timanställda eller projektanställda arbete avtalas arbetstiden mellan den anställda och kunden. Arbetsgivarintyg skrivs på begäran av den egenanställda, timanställda eller projektanställda.

Bestridande av faktura

I det fall kunden vill bestrida en faktura på grund av att den egenanställda, timanställda eller projektanställda lämnat felaktiga underlag, krediteras fakturan och därefter upprättas en ny, justerad faktura. Denna tilläggsadministration medför en kostnad på lägst 100 kr.

Lön

Den lön som utbetalas till den egenanställda, timanställda eller projektanställda är inklusive semesterersättning, enligt semesterlagen, semesterlag (1977:480), samt med avdragen serviceavgift till Bolaget NQAC / jobbamera.se/com , på 6 % av det fakturerande beloppet exkl. moms, preliminär inkomstskatt och sociala avgifter, enligt Skatteverkets föreskrifter.

Det är Bolaget NQAC / jobbamera.se/com ansvar att sköta inbetalningen av nämnda avgifter. Lönen betalas ut när den egenanställda, timanställda eller projektanställda önskar, oavsett om det är regelbundet exempelvis den 25:e varje månad, eller vid andra tillfällen. Vid varje utbetalning av lön skickar Bolaget NQAC / jobbamera.se/com ut en lönespecifikation till den egenanställda, timanställda eller projektanställda e-mailadress, om inget annat är avtalat.

Resejournaler och Traktamenten

Den egenanställda, timanställda eller projektanställda har rätt att plocka ut skattefri ersättning för tjänsteresor, vilket är en ersättning på 18,50 kr per mil. Definitionen av en tjänsteresa är ”en resa som har samband med affärsverksamheten”, följaktligen inte resan till och från tjänstestället. Bolaget NQAC / jobbamera.se/com förbehåller sig rätten att avgöra var ditt tjänsteställe är beläget, med stöd av Skatteverkets regler och riktlinjer. Dessutom får den egenanställda skattefri ersättning för den ökade levnadskostnaden när man bott på annan ort i tjänsten. Kravet för att erhålla denna ersättning är att övernattningen sker minst 50 km ifrån den egenanställdas tjänsteställe eller bostad. Nämnda ersättning kallas traktamente. Ersättningen för traktamente är, inom Sverige, 220 kr/hel dag. Beloppet för traktamente i utlandet varierar beroende av vilket land den egenanställda, timanställda, projekanställda befinner sig i? Bolaget NQAC / jobbamera.se/com har rätt att neka ersättning i de fall underlag bedöms vara bristfälligt utformade.

Kostnadsersättningar

Den egenanställda, timanställda eller projektanställda ansvarar helt för finansieringen av sin verksamhet samt försäljning, marknadsföring, i vissa fall sker marknadsföring ihop med Bolaget NQAC / jobbamera.se/com samt andra kostnader för att den egenanställda, timanställda eller projektanställda verksamhet ska fungera. Det betyder att den egenanställda, timanställda eller projektanställda endast kan få ersättning för köpta inventarier när pengar finns att tillgå på den egenanställda, timanställda eller projektanställda konto i Bolaget NQAC / jobbamera.se/com.

Bolaget NQAC / jobbamera.se/com tar inte på sig betalningsansvaret för den egenanställdas, timanställda, projektanställda utgifter utan dessa måste finansieras av den egenanställda, timanställda, projektanställda. Alla kvitton eller fakturor som kommer in till Bolaget NQAC kontor via e-mail, via Bolaget NQAC / jobbamera.se/com eller via post ska uppfylla följande krav:

  1. 1. Det får endast vara material och tjänster som kan härröras till den egenanställdas, timanställdas, projektanställdas verksamhet. Det skiljer sig därför vad man får köpa från egenanställda, timanställda eller projektanställda till egenanställda, timanställda eller projektanställda.
  2. 2. Den egenanställda, timanställda eller projektanställda får endast införskaffa inventarier som understiger 20 000 kr exkl. moms. I annat fall så ska det tas upp med Bolaget NQAC / jobbamera.se/com och godkännas innan. Bolaget NQAC / jobbamera.se/com har rätt att neka kostnadsersättning i de fall underlag bedöms vara bristfälligt utformade.

Verifiering

Bolaget NQAC / jobbamera.se/com kräver att ni inför varje jobbtillfälle ska anmäla vilka som ska jobba, vart och vilket jobb som ska utföras. Det kan vara så att man behöver specialkompetens, utbildning och licenser för att utföra jobbet? Då vi vill försäkra oss om att vi kan godkänna jobbet, och att aktuella försäkringar finns. Anmäl jobben ni ska utföra, samt era utbildningar, licenser på: anmal@jobbamera.se

Tystnadsplikt

Den egenanställda, timanställda eller projektanställda förbinder sig, genom detta avtal, att varken yppa, vidarebefordra eller dra nytta av affärshemligheter som den egenanställda får genom sin anställning.

Tvist

Tvist härrörande detta avtal ska överlämnas till allmän domstol och dömas enligt svenska lagregler.